INTEK d.o.o.

Njegoseva cesta 23
1000 Ljubljana

Phone: +38 623 22 000

Mail: intek@siol.net